Polityka prywatności

Zasady bezpieczeństwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Fundacja FORREST(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Cieszyńskiego 16/5, 80-809 Gdańsk.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: jak wyżej lub drogą mailową: hello@aroundgdansk.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781) tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4. Informujemy, że w każdym czasie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, kontaktując się z nami pod adresem mailowym: hello@aroundgdansk.pl albo pisemnie pod adres: Fundacja FORREST ul. Cieszyńskiego 16/5, 80-809 Gdańsk.

5. Informujemy także, że macie Państwo prawo dostępu do podanych danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Macie Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Cofnięcie przez Państwa zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podane dane osobowe przetwarzamy w celach niezbędnych do realizacji czynności związanych z realizacją wycieczek kajakowych.

9. Niezależnie od powyższego informujemy, że podane dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem realizacji wycieczek kajakowych przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo do czasu prawomocnego zakończenia postępowania mającego na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami związanymi z realizacją wycieczek kajakowych.

10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione: a) podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, b) podmiotom współpracującym w zakresie usług wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, c) podmiotom współpracującym w zakresie usług księgowo-kadrowych, d) podmiotom współpracującym w zakresie usług prawnych.

11. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i że nie przekazujemy podanych danych osobowych innym administratorom danych (z zastrzeżeniem w pkt. 10).

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z realizacji usługi realizacji wycieczek kajakowych lub kontaktu z Administratorem.